Sprawy o alimenty Warszawa

Sprawy o alimenty

 

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

Zakres świadczeń alimentacyjnych uzależniony jest z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a z drugiej od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.  Oznacza to, że usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być zaspokajane w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica. Dlatego też kluczowym w procesie o alimenty jest wykazanie i udowodnienie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Usprawiedliwione potrzeby dziecka to w szczególności potrzeby związane z mieszkaniem, wyżywieniem, ubraniami, leczeniem, edukacją, kulturą, rozrywką, wypoczynkiem.

 

Z kolei możliwości zarobkowe rodzica nie zawsze muszą być utożsamiane z faktycznymi dochodami. Przez możliwości zarobkowe i majątkowe winno się rozumieć nie tylko faktyczne zarobki, ale też takie, które rodzic może i powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności. W niektórych zatem sytuacjach możliwości zarobkowe i majątkowe mogą zostać określone przez Sąd na wyższym poziomie od rzeczywistych dochodów, gdy np. rodzic pracuje w niepełnym wymiarze godzin.

 

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice winni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające takim w jakich sami żyją. Wskazać także należy, że rodzic nie może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego tylko dlatego, że jego wykonywanie stanowiłoby nadmierny ciężar. Rodzic bowiem obowiązany jest podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszym dochodem. Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może z kolei polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o wychowanie lub utrzymanie małoletniego.

 

Rozstrzyganie o alimentach możliwe jest zarówno w postępowaniu rozwodowym, jak i w postępowaniu procesowym toczącym się przed Sądem Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Dziecko reprezentowane jest przez rodzica.

 

Oferujemy Państwu zarówno doradztwo prawne, jak i reprezentację przed Sądami wszystkich instancji w sprawach o alimenty, w tym o podwyższenie lub obniżenie zasądzonych już alimentów.

Kontakt z Kancelarią:

+48 503041771

W sytuacjach kryzysowych Kancelaria jest gotowa do podjęcia natychmiastowych działań.