Rozwód Adwokat Warszawa

Sprawy rodzinne, w tym sprawy o rozwód, dotykają najważniejszych sfer życia. Często towarzyszą im ogromne emocje, dlatego oferujemy kompleksową pomoc tak, by Klient w trudnych chwilach nie musiał skupiać się na formalnościach.

Postępowanie w sprawie o rozwód w Warszawie

Postępowanie rozwodowe jest wszczynane poprzez złożenie pozwu o rozwód. Współpraca z adwokatem rozpoczyna się od dokładnej analizy stanu faktycznego oraz wysłuchania potrzeb i oczekiwań Klienta. Następnie, po konsultacji z adwokatem Klient podejmuje decyzje, czy chce by Sąd rozstrzygał aspekt winy w rozkładzie pożycia, czy też woli wnieść o zaniechanie orzekania o winie. Do złożenia pozwu niezbędny jest odpis aktu małżeństwa. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, konieczne jest także dołączenie odpisów aktów urodzenia dzieci. Należy pamiętać, że w wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, o kontaktach rodziców z dziećmi oraz o alimentach na rzecz małoletnich dzieci. W pozwie rozwodowym należy zatem sformułować w jaki sposób kwestie te mają zostać przez Sąd uregulowane, a także można zawrzeć wnioski o zabezpieczenie roszczeń, w tym zabezpieczenie miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów oraz alimentów.

  1. Uzyskanie rozwodu
  2. Wina w rozkładzie pożycia
  3. Rozwód a małoletnie dzieci
  4. Alimenty na małżonka po rozwodzie
  5. Czas trwania postępowania rozwodowego, opłaty związane z rozwodem

 

Uzyskanie rozwodu w Warszawie

Wielu Klientów podczas konsultacji pyta, czy uzyskają oni rozwód. Sąd orzeknie rozwód, jeśli pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi łączących małżonków. Podczas porady adwokat dokona analizy, czy zachodzą pozytywne przesłanki do orzeczenia rozwodu a także, czy nie zachodzą tak zwane przesłanki negatywne. Sąd bowiem nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek niego ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli orzeczenie rozwodu stać będzie w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Ponadto rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli jego orzeczenia żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że małżonek, który winy nie ponosi wyrazi zgodę na rozwód albo brak jego zgody stać będzie w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Jak już zostało wspomniane Sąd orzeknie rozwód, jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego zerwania więzi, tj. więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej. Sąd będzie zatem badał, czy małżonkowie nadal razem mieszkają, czy prowadzą wspólny budżet (np. czy mają wspólny rachunek bankowy, na który wpływają wynagrodzenia małżonków), czy nadal ze sobą współżyją, a jeśli nie, to kiedy to współżycie ustało. Nie oznacza to jednak, że np. w przypadku wspólnego zamieszkiwania przez małżonków orzeczenie rozwodu nie jest możliwe. Czasami bowiem wystarczy udowodnić, że pomimo wspólnego zamieszkiwania więzi pomiędzy małżonkami wygasły, a np. Klient nie może pozwolić sobie na wynajęcie mieszkania. Sąd będzie także badał, czy rozkład więzi ma charakter trwały, to znaczy czy istnieją szanse powrotu, uratowania małżeństwa.

Dopiero ustalenie przez Sąd, że w przedmiotowej sprawie wystąpiły przesłanki pozytywne a także, że brak jest przesłanek negatywnych spowoduje orzeczenie przez Sąd rozwodu.

Zarówno adwokat Jolanta Dymek, jak i adwokat Maciej Przybylski posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Wina w rozkładzie pożycia

Po konsultacji z adwokatem Klient podejmuje decyzję, czy chce by Sąd orzekał o winie w rozkładzie pożycia, czy też woli wnieść o zaniechania orzekania o winie. Należy jednak pamiętać, że Sąd zaniecha orzekania o winie wyłącznie na zgodne żądanie małżonków. W przypadku braku zgodnego żądania Sąd zobligowany jest do zbadania który z małżonków ponosi winę. Sąd dokona zatem analizy, czy i który z małżonków zachowywał się sprzecznie z zasadami współżycia społecznego albo normami prawnymi określającymi obowiązki małżonków. Pamiętać trzeba, że brak jest możliwości stopniowania winy małżonków, dlatego też każde przyczynienie się małżonka (nawet w niewielkim zakresie) to zaistnienia lub pogłębienia istniejącego już rozkładu stanowi także zawinienie w rozkładzie pożycia. Czasami Klienci zadają nam pytanie: czy na etapie założonej już sprawy rozwodowej mogą spotykać się z innym partnerem? Wskazać należy, że jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił już zupełny i trwały rozkład pożycia, to późniejsze zdarzenia co do zasady nie dają podstaw do przypisania małżonkowi winy za rozkład pożycia.

Przy określaniu winy w rozkładzie pożycia nie jest konieczne, by zachowanie małżonka było podejmowane z zamiarem. Wystawczy bowiem sama możliwość przewidywania znaczenia skutków określonego zachowania.

Przykłady działań, które zostały uznane za zawinione podczas określania winy w rozkładzie pożycia:

  • Zdrada – stanowi ona bowiem o naruszeniu obowiązku małżeńskiego w zakresie lojalności, uczciwości, współdziałania dla dobra rodziny, wzajemnego porozumienia. Także stwarzanie pozorów zdrady, jeżeli wywoła u małżonka podejrzenia, może zostać uznane za działanie zawinione;
  • Zazdrość – jeśli przejawia się w zaborczej kontroli i ograniczeniach względem małżonka (np. ograniczenia kontaktów z rodziną) może stanowić o naruszeniu obowiązków małżeńskich;
  • Agresja fizyczna / psychiczna – przemoc stanowi działanie bezprawne, a tym samym naruszenie obowiązków małżeńskich. Każde zachowanie stanowiące przestępstwo winno być zgłoszone organom ścigania;
  • Alkoholizm, nałogi – uzależnienie od alkoholu czy substancji odurzających zazwyczaj prowadzi do destabilizacji życia rodzinnego i może być uznane za zawinione rozkładowi pożycia;
  • Zmiana religii – jeśli w istotny sposób narusza usprawiedliwiony interes małżonka oraz zbudowany dotychczas model małżeństwa może być uznana za podstawę przypisania małżonkowi winy w rozkładzie pożycia.

Powyższe wyliczenie ma oczywiście charakter otwarty. Nie oznacza to także, że w przypadku wystąpienia w Państwa małżeństwie któregoś z wyżej określonych zachowań Sąd orzeknie o wyłącznej winie małżonka.

Istotną kwestią jest również, że zaskarżenie wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o winie powoduje za sobą zaskarżenie całego orzeczenia o rozwodzie.

Rozwód a małoletnie dzieci Stron

Podczas orzekania rozwodu Sąd rozstrzyga także kwestie związane z małoletnimi dziećmi małżonków – dotyczące ich miejsca zamieszkania (czyli tego, z którym rodzicem będą mieszkać), kwestię kontaktów drugiego rodzica z dziećmi oraz orzeknie o alimentach. Sąd rozstrzygnie także o władzy rodzicielskiej, tzn. podejmie decyzję, czy władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi winna być wykonywana przez oboje małżonków, czy też któremuś z małżonków władza powinna zostać ograniczona, ewentualnie czy któregoś z małżonków władzy rodzicielskiej pozbawić. Przy podejmowaniu w/w decyzji Sąd często korzysta z pomocy OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Podczas składania pozwu o rozwód warto jest zawrzeć wnioski o zabezpieczenie: miejsca zamieszkania, kontaktów czy też alimentów. Wówczas kwestie te zostaną uregulowane na czas trwania postępowania rozwodowego.

 

W kwestii określenia alimentów konieczne jest przygotowanie przez Klienta „wyceny” usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W ramach konsultacji doradzamy Państwu, które potrzeby dziecka są usprawiedliwione oraz jak należy określić je w pozwie rozwodowym. Zazwyczaj prosimy naszych Klientów o dostarczenie faktur imiennych potwierdzających zakupy dla dziecka. Uczulamy, że Sądy często nie uwzględniają paragonów, albowiem nie jest to dokument wskazujący na dane nabywcy towarów. Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że usprawiedliwione potrzeby małoletniego powinny być oceniane nie tylko na podstawie wieku dziecka, ale także na podstawie miejsca pobytu, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. Wskazać należy, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. 

 

Po określeniu przez Państwa potrzeb dzieci oraz możliwości majątkowych i zarobkowych rodziców doradzamy w jakiej wysokości alimentów należy żądać w pozwie rozwodowym.

 

Istotne jest także z punktu widzenia pozwu rozwodowego, że nawet w przypadku żądania rozwodu bez orzekania o winie, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dziecko konieczne jest powołanie dowodu z zeznań świadka – na okoliczność sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego dziecka.

Alimenty na małżonka

Zakres i czas trwania obowiązku alimentacyjnego względem małżonka zależy od tego, czy Sąd orzekł o wyłącznej winie w rozkładzie pożycia, czy też nie.

 

Rozwód bez orzeczenia o wyłącznej winie

 

Przy rozwodzie, w którym Sąd nie orzekał o winie, uprawnionym do uzyskania alimentów, jak i zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek niewinny. Przy rozwodzie, w którym Sąd orzekł o winie obu Stron uprawnionym do uzyskania alimentów, jak i zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek współwinny.

 

Przesłanką do orzeczenia alimentów dla małżonka w obu wyżej wymienionych przypadkach jest niedostatek. Jak wskazuje się w orzecznictwie w niedostatku jest ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub części. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć takie, których zaspokojenie zapewnia normalne warunki bytowania. W niedostatku znajdzie się zarówno taki małżonek, który nie ma żadnych środków finansowych, jak i taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone.

 

Obowiązek alimentacyjny wygaśnie w przypadku zawarcia przez uprawnionego nowego związku małżeńskiego. Obowiązek ten wygaśnie również z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, jeśli zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek, który nie został uznany przez Sąd za winnego. Sąd może jednak wydłużyć ten termin z uwagi na wyjątkowe okoliczności, przy czym wydłużenia tego terminu uprawniony do alimentów może dochodzić tylko poprzez złożenie pozwu.

 

Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie

 

W przypadku, gdy Sąd orzekł o wyłącznej winie małżonka, może on zostać zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz małżonka niewinnego rozkładowi pożycia. Przesłanką do orzeczenia alimentów jest istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, co oznacza, że małżonek ten będzie musiał udowodnić, iż po rozwodzie jego sytuacja materialna się pogorszy a także, że pogorszenie to będzie miało istotny charakter. Pamiętać należy, że w tym przypadku małżonek nie musi być w niedostatku. Istotne jest zaś porównanie sytuacji materialnej, w jakiej znalazł się małżonek niewinny na skutek orzeczenia rozwodu z sytuacją, w jakiej by był gdyby nie doszło do orzeczenia rozwodu. Podkreślenia jednak wymaga, że małżonek winny zobowiązany będzie tylko do przyczyniania się do ponoszenia kosztów związanych z zaspokojeniem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Nie oznacza to zaś, że przerzucony zostanie na niego cały ciężar utrzymania małżonka niewinnego, bowiem zakres, w jakim małżonek winny przyczyniać się będzie do ponoszenia kosztów zależeć będzie zarówno od stopnia pogorszenia sytuacji materialnej uprawnionego, jak i od zasad słuszności. Pamiętać także należy, że obowiązek ten nie jest ograniczony pięcioletnim terminem. Obowiązek ten jednak wygaśnie w przypadku zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa.

Czas trwania postępowania rozwodowego, opłaty związane z rozwodem w Warszawie

Sprawy o rozwód toczą się przed Sądem Okręgowym. Jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z naszych usług, w pierwszej kolejności należy umówić się na spotkanie, na którym przedstawicie Państwo stan faktyczny, a adwokat ustali z Państwem strategię. Adwokat także wskaże, jakie dokumenty potrzebne są do złożenia pozwu. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie kluczowe jest zebranie dowodów (np. zdjęcia, filmy, lista świadków). W przypadku dzieci przydatne są faktury imienne dokumentujące koszty utrzymania dzieci. Postępowanie przed Sądem trwa zazwyczaj od kilku miesiącu do nawet kilku lat. Czas trwania zależy od tego, czy Sąd będzie orzekał o winie czy też nie, a także od tego, czy małżonkowie są zgodni w kwestiach małoletnich dzieci.

 

Od pozwu o rozwód należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. Honorarium adwokata ustalane jest indywidualne i zależy od złożoności i stopnia skomplikowania sprawy.

Kontakt z Kancelarią:

+48 503041771

W sytuacjach kryzysowych Kancelaria jest gotowa do podjęcia natychmiastowych działań.